Management of MDO LLC "Azizi-Moliya"

Karimov Sharaf
Alievich

Chairman of the Board of
LLC MDO "Azizi-Moliya"

Kodirov Shavkat Abdugafforovich

First Deputy Chairman of
LLC MDO "Azizi-Moliya"

Hikmatova Sarvinoz Abduganievna

Deputy Chairman of
LLC MDO "Azizi-Moliya"